GET 50% DISCOUNT
LUXURY FASHION

Get discount
up to 70% GADJET

FEATURES ITEMS

NEWS UPDATE

สาเหตุของกลิ่นน้ำหอมเพี้ยน หรือเปลี่ยนไป

ผู้ที่ใช้น้ำหอมในปัจจุบันต้องมีบางครั้ง บางโอกาส ที่รู้สึกว่าน้ำหอมที่ซื้อมาใหม่นั้นมีกลิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมที่เคยใช้มาก่อน ทำให้เกิดความรู้สึกสงสัยว่าน้ำหอมนั้นปลอมหรือไม่ มีคุณภาพสมราคาหรือเปล่าจนถึงขั้นที่อาจจะมีการร้องเรียนไปยังร้านค้าว่าสินค้าที่ซื้อมานั้น  หลอกจำหน่ายสินค้าด้อยคุณภาพ  แต่เดี๋ยวก่อน !!! ร้านค้าเองอาจจะไม่ได้จำหน่ายสินค้าปลอมหรือด้อยคุณภาพก็ได้ อาการที่รู้สึกว่าน้ำหอมกลิ่นเพี้ยนไปนั้นเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ

Read More »

SUBSCRIBE NOW

Subscribe for news update and be the first one to get news items update